Regulamin Strony

§ 1

Właścicielem strony www.hiszpania-portal.pl jest Spain4You Piotr Bartoszewicz.
Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę.
Oferta – oferta zamieszczona przez właściciela na stronie.

§ 2 

Postanowienia ogólne

Operatorem strony internetowej www.hiszpania-portal jest właściciel. Przeznaczenie strony: portal informacyjny o Hiszpanii, promowanie hiszpańskiej kultury, języka oraz produktów. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze strony w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia strony, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw właściciela.W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza pkt. 3 lub dopuszcza się działań opisanych w pkt 3, właściciel ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.

§ 3
Odpowiedzialność za treść

Właściciel odpowiada jedynie za treści własne zamieszczone na stronie. Informacje zamieszczane przez właściciela na stronie są na bieżąco aktualizowane oraz sporządzane w sposób staranny, jednakże właściciel nie udziela gwarancji za prawidłowość, aktualność, kompletność i stałą dostępność strony. Właściciel udziela wiążących informacji, porad, zaleceń lub wyjaśnień wyłącznie w ramach komunikacji indywidualnej. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany oferty internetowej, jej uzupełniania, skracania lub całkowitego wycofania. Nie gwarantuje również, że treści oferty internetowej są odpowiednie dla użytkownika i jego celów. Na stronie mogą być umieszczone linki do adresów internetowych podmiotów trzecich, na których treść właściciel nie ma żadnego wpływu. Za treści znajdujące się pod linkowanymi adresami odpowiada wyłącznie ich operator. Właściciel zwraca się z prośbą o bezzwłoczne jego powiadomienie, jeśli użytkownik, korzystając z linków umieszczonych na stronie, trafi pod adresy, których treści wydają się użytkownikowi wątpliwe. Usunięcie tego rodzaju linków nastąpi bezzwłocznie po uzyskaniu informacji o naruszeniu prawa przez treści adresów linkowanych. Oświadczenie to obowiązuje dla wszystkich linków znajdujących się na stronie właściciela.

§ 4 
Obszar obowiązywania oferty

Oferta internetowa właściciela jest przeznaczona dla obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i została sporządzona na podstawie polskiego prawa. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za to, czy oferta internetowa jest odpowiednia dla użytkowników z innych państw, ma tam zastosowanie i jest prawnie dopuszczalna.

§ 5 
Prawa autorskie

Zawartość strony, w tym jej treść, kształt i konstrukcja chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie zastrzeżone są na rzecz właściciela bądź firm i osób uprawnionych (np. partnerów handlowych, klientów). Żadna część strony (m.in. teksty, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki) nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowaniem, fotokopiowaniem, nagrywaniem na wszelkiego rodzaju nośniki danych lub przy użyciu innych systemów i środków, bez zgody właściciela, chyba że regulamin stanowi inaczej. Ściąganie i kopiowanie treści znajdujących się na stronie jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku, chyba że w danym przypadku określono inaczej. Ustawianie hiperlinków na stronie, w szczególności deep links, inline-links lub linków w technologii Frame, jest dopuszczalne wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą właściciela. Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeku cywilnego lub przepisach prawa prasowego.   

§ 6
Ochrona prywatności

Właściciel, będący administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), działa zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dba o ochronę danych osobowych użytkowników. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane przez właściciela w celu świadczenia usług, archiwizacji, a także w celach marketingowych usług i produktów. Użytkownik korzystając ze strony nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych jeśli nie wyrazi zgody.
Dane osobowe użytkowników są rejestrowane przy korzystaniu ze strony, a ich przechowywanie służy do wewnętrznych celów właściciela związanych z procesami systemowymi statystycznymi dotyczącymi nazwy otwieranych adresów www, używanej przeglądarki, systemu operacyjnego i odwiedzanej domeny z datą i godziną wejścia, używanej wyszukiwarki, nazwy ściąganych plików i adresu IP. Przechowywanie danych osobowych może służyć także do odpowiedzi na pytania użytkownika, realizacji zamówień użytkownika, udziału w konkursach oraz w celu technicznej administracji stroną. Szczegółowe dane osobowe, takie jak: nazwisko, adres e-mail, adres domowy, nazwy użytkownika i hasła rejestrowane są tylko wtedy, gdy są konieczne w ramach zapytania, zamówienia lub rejestracji. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do własnych danych osobowych, ich poprawiania oraz skasowania. Skasowanie danych osobowych nastąpi także w sytuacjach wymienionych w obowiązujących przepisach ustawowych.
Właściciel nie ma prawa do sprzedaży danych osobowych użytkowników.
Udostępnienie lub innego rodzaju przekazanie danych osobowych użytkowników osobom trzecim nastąpi tylko wówczas, gdy będzie konieczne w celu realizacji umowy lub do celów rozliczeniowych albo ściągnięcia wynagrodzenia, lub wyrazi na to zgodę użytkownik. Innego rodzaju wykorzystywanie tych informacji jest niedozwolone. Ponadto właściciel może przekazać anonimowe dane dotyczące użytkowania w celu badań marketingowych. Identyfikacja użytkowników jest przy tym wykluczona.
Na żądanie właściwego urzędu właściciel ma prawo ujawnić dane w poszczególnych przypadkach, jeśli jest to konieczne do celów przeprowadzenia postępowania karnego, zwalczania zagrożeń przez policję, wypełniania zadań ustawowych państwowych urzędów ochrony danych osobowych, państwowych służb wywiadowczych lub kontrwywiadu wojskowego, albo do dochodzenia praw własności intelektualnej. Bazy danych właściciel zabezpieczył tak, aby dostęp do znajdujących się w nich informacji był ograniczony. System informatyczny jest chroniony zaporą sieciową. Dostęp do danych osobowych otrzymują jedynie pracownicy właściciela w celach wymienionych powyżej. Pracownicy właściciela są przeszkoleni w odniesieniu do bezpieczeństwa i praktyk ochrony danych osobowych. Użytkownik może zapisać się na listę mailingową w celu otrzymywania Newslettera (usługa aktualnie nie jest dostępna). W takim przypadku właściciel będzie musiał pobrać i zapisać adres e-mail użytkownika. Adres e-mail użytkownika wykorzystany będzie wyłącznie w celu wysyłania Newsletterów, informujących o aktualnej ofercie. Użytkownik może w każdym czasie wyrejestrować się z listy na stronie www.hiszpania-portal.pl. W takim przypadku dane użytkownika zostaną skasowane.Użytkownik ma prawo uzyskania informacji o zapisanych swoich danych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu ich przetwarzania. W przypadku pytań dotyczących ochrony danych mogą się Państwo zawsze zwrócić do nas za pośrednictwem adresu e-mail biuro@hiszpania-portal.pl

§ 7
RODO / GDPR (General Data Protection Regulation)

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy że:

I.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Spain4You Piotr Bartoszewicz ul. Opaczewska 22/16, 02-372 Warszawa,  REGON 146081821, NIP 6631597803

Dane kontaktowe Administratora: office@spain4you.pl

Nakładamy należytych staranności, aby Państwa dane osobowe były odpowiednio zabezpieczane, a ich przetwarzanie było zgodne z przepisami prawa.

II.

1.      Przy zawieraniu jakiejkolwiek umowy/wypełnianiu formularzy możemy pozyskiwać Państwa dane osobowe. Są to m.in.:
- nazwisko i imiona,
- miejsce i data urodzenia,
- adres miejsca zamieszkania oraz adres korespondencyjny,
- numer kontaktowy oraz adres e-mail,
- numer ewidencyjny PESEL – w przypadku obywatela Rzeczypospolitej Polskiej,
- nazwa, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku cudzoziemca - numeru paszportu lub karty pobytu,
2.      Podczas korzystania z naszych usług możemy pozyskiwać dodatkowo inne informacje, takie jak np.: dane transmisyjne, czyli dane o sposobie korzystania z naszych usług.
3.      Powyższe dane są nam niezbędne do:
a.    zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 b RODO), np. w celu:
- utrzymania poprawności działania usług,
- zapewnienia jakości sieci,
- przepustowości połączeń, usuwania awarii.
Bez tych danych nie moglibyśmy świadczyć Państwu naszych usług.
4.      Realizacji obowiązków prawnych (art. 6 ust 1 c RODO) :
a.    Państwa dane przetwarzamy w celu realizacji następujących obowiązków:
- wystawienia i przechowywania faktur
- rozpatrywania próśb, przedstawiania ofert, świadczenia usług, przyjmowania reklamacji.
5.      Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spain4You (art. 6 ust. 1f RODO), np. w celu:
- ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń (m.in. procesy windykacyjne, sprzedaż wierzytelności, zawiadamianie właściwych organów) ,
- odpowiedzi na Państwa pytania, wnioski, skargi,
- wsparcie obsługi,
- tworzenie analiz, zestawień na nasze wewnętrzne potrzeby (m.in. raportowanie),
- przygotowanie propozycji ofert i rozwiązań

6.      Możemy również przetwarzać Państwa dane w innych celach, jeśli udzieliliście Państwo odrębnej zgody na takie przetwarzanie – na przykład zgody na działania marketingowe (art. 6 ust. 1 a RODO). Dzięki zgodom marketingowym, w zależności od Państwa decyzji, możemy na przykład:
- prezentować reklamy własne i firm z nami współpracujących. W tym celu możemy analizować, wedle Państwa uznania, dane transmisyjne, sposób korzystania przez Państwa z urządzenia, informacje o rodzaju Państwa ulubionych serwisów internetowych, oprogramowanie sprzętu, aplikacje, czy ogólnodostępne dane np. z serwisów społecznościowych.
- tworzyć zestawienia, analizy, statystyki tego, jak korzystają Państwo z funkcjonalności, usług naszych i firm z nami współpracujących. Informacje te będziemy łączyć z informacjami o innych naszych Klientach tak, aby budować anonimowe bazy informacji.
Należy mieć na uwadze, że mają Państwo prawo w każdej chwili wycofać udzieloną zgodę.

7.      Zebranie powyższych informacji pozwoli nam zaproponować Państwu najkorzystniejsze oferty i rozwiązania dostępne w ramach świadczonych przez nas usług i w firmach, z którymi współpracujemy. Udzielone zgody są niezależne od czasu trwania umowy - od momentu wycofania zgody dane nie będą przetwarzane. Przetwarzanie w związku z realizowaniem prawnie uzasadnionych interesów Spain4You oraz na podstawie otrzymanej zgody może być wykonywane w sposób zautomatyzowany pozwalający na prognozowanie preferencji (np. co do oferty, usług), zachowania (np. wykrywanie nadużyć) lub ryzyka (np. ocena wypłacalności). Takie działanie nazywane jest profilowaniem.

III.

1.      Przekazywanie Państwa danych osobowych:
a.    przekażemy dane odbiorcom trzecim, jeśli będziemy mieli ku temu odpowiednią prawną podstawę.
- organom państwowym (np. Prokuraturze, Policji),
- partnerom działającym na nasze zlecenie (np. Biurze Księgowemu, aby w naszym imieniu mogli kompleksowo Państwa obsługiwać, partnerom wspierającym świadczenie Państwu usług),
- innym administratorom (np. Poczcie Polskiej, firmie kurierskiej dostarczającemu Państwu umowę, faktury,
b.    w przypadku świadczenia Państwu usług dla których istnieje konieczność współpracy z partnerami spoza EOG, Państwa dane mogą być przekazane do tych partnerów spoza EOG (np. rejestracji i utrzymania globalnych domen internetowych).

IV.

1.      Państwa prawa, dotyczące przetwarzania danych:
a.    prawo do sprostowania danych,
b.    prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych,
c.    prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
d.    prawo dostępu do danych,
e.    prawo do przenoszenia danych.
Zakres z tych praw oraz sytuacje w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.
2.      Prawo do sprzeciwu mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych:
a.    na potrzeby marketingu bezpośredniego. Zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych w tym celu.
b.    w szczególnych sytuacjach, jeśli przetwarzamy je w prawnie uzasadnionym interesie lub interesie publicznym. Zaprzestaniemy przetwarzania danych w tych celach, o ile nie będą istniały inne, przeważające prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.
3.      Prawo do wycofania zgody - mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą Państwo wyrazili. Od złożenia takiej dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez Państwa celu. Proszę jednak pamiętać, że do czasu wycofania zgody mamy prawo przetwarzać Państwa dane.

Realizacja Państwa praw dotyczących danych osobowych można składać do Intertele przy wykorzystaniu dostępnych kanałów komunikacji:
- wysyłając mail na adres office@spain4you.pl
- telefonicznie pod numerem 663 919 788

Mają Państwo również prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

§ 8
Wskazówki techniczne

Przy cyfrowym przetwarzaniu danych mogą wystąpić błędy. Używanie różnych przeglądarek oraz indywidualne ustawienia oprogramowania mogą powodować różnice w wyświetlaniu treści.

§ 9

Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Portal o potencjalnym naruszeniu. Portal powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej treści będących przyczyną naruszenia.

§ 10
Postanowienia końcowe

Właściciel dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, jednakże nie zapewnia gwarancji, że strona działać będzie bez awarii i przerw. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do działalności strony, użytkownik może zgłaszać je właścicielowi poprzez wysłanie e-maila na adres biuro@hiszpania-portal.pl
Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Aktualny regulamin będzie zamieszczony na stronie.